PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

II edycja konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 2

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska – II edycja”

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

Na co: w ramach konkursu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska

Dla kogo:

Podmiotami wsparcia, których zadaniem będzie przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska mogą być podmioty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • działają na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • posiadają wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych,
  • posiadają odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  • spełniają dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej oraz pod adresem: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/22990

Przez „standard” należy rozumieć: standard, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2011, nr 112, poz. 656).

Klientami – odbiorcami usługi w zakresie ochrony środowiska – mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których  Podmiot wsparcia będzie testował usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska w ramach Projektu będącego przedmiotem umowy o udzielenie wsparcia pomiędzy PARP a Podmiotem wsparcia.

Klasyfikacja małego i średniego przedsiębiorcy powinna odbywać się w oparciu o Definicję małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214 z 09.08.2008).

Klient nie może podlegać wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §3 ust. 2 Rozporządzenia POKL.

Klientem usługi w zakresie ochrony środowiska może być każdy przedsiębiorca (po uwzględnieniu ww. warunków) bez względu na branżę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą.

Więcej informacji można odnaleźć w dokumentacji konkursowej oraz pod adresem: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/22990


74/150/224/418/450/, ID=22988
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-08 14:43:08
Aktualizowany: 2011-09-09 14:50:50
Ilość odsłon: 8589
drukuj