PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - "Fundusz Grantów na Inicjatywy"

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań:

 • badanie i zebranie wyników badań prowadzonych w ramach innych programów, wskazujących obszary wymagające wsparcia państwa i jego oczekiwany zakres, w tym najlepsze praktyki w ramach dotychczasowych inicjatyw podejmowanych na poziomie regionalnym i krajowym,
 • opracowanie dokumentacji konkursowej i uruchomienie Funduszu Grantów, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań,
 • przeprowadzenie trzech edycji konkursu w ramach Funduszu Grantów,
 • weryfikacja zakresu i sposobu realizacji projektów, w tym kryteriów wyboru (na podstawie wniosków z realizacji pierwszej i kolejnych edycji konkursu),
 • monitoring i ewaluacja.

W ramach Funduszu Grantów będą mogły być realizowane przedsięwzięcia z zakresu trzech obszarów, tj.:

 • transfer najlepszych rozwiązań z poziomu lokalnego i regionalnego na poziom ponadregionalny lub krajowy,
 • opracowanie i wdrożenie nowych form usług dla przedsiębiorców i osób podejmujących lub zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, łączących dotychczasowe działania w pakiety ściśle odpowiadające potrzebom określonych grup odbiorców,
 • wprowadzenie nowych form i zakresów usług, stanowiących uzupełnienie dotychczasowej oferty doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, składające się na instrumenty wsparcia, promujące szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości,
 • upowszechnianie sprofilowanych działań i usług objętych finansowaniem w krajowych i regionalnych programach operacyjnych – wyłącznie jako działanie uzupełniające dla ww. obszarów wsparcia.

Fundusz Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tj. wszystkich podmiotów, bez względu na formę prawną, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, prowadzących działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych. Projekt skierowany jest wyłącznie do partnerstw obejmujących trzy grupy podmiotów:

 • instytucje otoczenia biznesu, występujące jako lider reprezentujący partnerstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym władze regionalne/lokalne lub jednostki podległe samorządom,
 • organizacje reprezentujące odbiorców działań (partnerzy społeczni, podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej).

Partnerstwo musi się składać z minimum trzech podmiotów, po jednym z każdej w ww. grup.

Odbiorcami działań w ramach projektu będą:

 • przedsiębiorcy, w tym rzemiosło,
 • osoby zainteresowane podjęciem i podejmujące działalność gospodarczą,
 • inne osoby/grupy osób, w tym np. instytucje świadczące usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich partnerzy, w szczególności ich konsultanci realizujący określone działania w ramach projektów.

stopka PO KL

74/150/224/335/, ID=13164
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-27 13:53:33
Aktualizowany: 2010-06-30 10:42:21
Ilość odsłon: 23660
drukuj