PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach II Priorytetu PO KL

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

ogłasza konkurs otwarty o nr

POKL/2.4/2010/I

Na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących

w ramach II Priorytetu PO KL „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

Dofinansowanie będzie udzielane na:

realizację projektów innowacyjnych testujących, czyli takich, które mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań, ich upowszechnianie oraz włączanie do głównego nurtu polityki. Projekty objęte wsparciem muszą dotyczyć jednego z poniższych tematów:

 1. Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity
 2. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie
 3. Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców od wyników oceny.

 

Możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi do 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu nie może przekraczać 5 000 000 PLN. Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dot. projektów innowacyjnych testujących (pobierz plik) (644kB).

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).

Szczegóły dotyczące procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu zawarte są w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dot. projektów innowacyjnych testujących (pobierz plik) (644kB).

W zależności od liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, maksymalny czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oceny merytorycznej wyniesie do 74 dni roboczych od daty zamknięcia naboru projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie: od 21 maja  do 29 października 2010 r. do godziny 16:30

Szczegółowy tryb prowadzenia naboru został określony w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dot. projektów innowacyjnych testujących (pobierz plik) (644kB).

Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie przygotowany w elektronicznej aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. Przez wersję elektroniczną rozumie się plik XML (ZIP_POKL). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach – co najmniej 1 oryginał + co najwyżej 1 kopia dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Dodatkowo należy dołączyć wniosek w formacie pliku pdf. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres PARP:

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:

 • być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu innowacyjnego w ramach Priorytetu II PO KL”,,
 • zawierać pełną nazwę Projektodawcy i jego adres.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

 

Dokumentacja konkursowa dot. projektów innowacyjnych testujących

Procedura odwoławcza

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy do PARP, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (022) 432 89 91-93 oraz 0 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

74/150/389/, ID=15801
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-28 11:11:52
Aktualizowany: 2011-04-07 09:42:52
Ilość odsłon: 71166
drukuj