PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Równość szans kobiet i mężczyzn


DEFINICJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

Na wszelkich etapach realizacji PO KL wdrażana jest zasada horyzontalna równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, która ukierunkowana jest na wyrównywanie szans odbiorców wsparcia na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Konieczność wdrażania i stosowania zasady równości szans wynika z prawa wspólnotowego i krajowego. Art. 2 i 3 Traktatu Amsterdamskiego definiuje zasadę równości kobiet  i mężczyzn jako jedną z zasad horyzontalnych polityk Unii Europejskiej. Zobowiązanie państw członkowskich do eliminowania wszelkich nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami wyraża się także w programach realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych (rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego).

Równość szans w kontekście równości płci należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, a przedstawiciele obu płci mają równy dostęp do wszelkich zasobów, z których korzystają w życiu (środków finansowych, zatrudnienia, szans rozwoju zawodowego i osobistego). Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej
bez żadnych ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń (m.in. wśród pracodawców).

STANDARD MINIMUM

W celu pełniejszej realizacji perspektywy równości płci w kwietniu 2009 roku do systemu realizacji PO KL został wprowadzony standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie wprowadzono listę sprawdzającą (standard minimum) w celu podniesienia jakości projektów realizowanych w ramach PO KL pod względem przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Standard składa się obecnie z sześciu pytań, na które można uzyskać jedynie odpowiedź „tak” lub „nie”. Standard minimum uznaje się aktualnie za spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi na dowolne z 6 pytań. W ramach standardu zostały określone również wyjątki, co do których standard nie ma zastosowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasady równości szans kobiet  i mężczyzn w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy zapoznać się z poniżej wymienionymi dokumentami:

1.    Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Warszawa, 7 września 2007 roku) ; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Warszawa, 1 czerwca 2009 r.)
3.    Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (Warszawa, 24 sierpnia 2009 r.)
4.    Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, MRR, Warszawa 2010 r. (pobierz plik) ,
5.    Poradnik „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet. Komponent regionalny 2008”, MRR; http://www.wup.mazowsze.pl/efspokl/pliki/File/jakprzygotowac.pdf
6.    „Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityk. Zatrudnienie, integracja społeczna i ochrona socjalna.”, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, kwiecień 2008 r.; ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2045&langId=pl
7.    Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. FAQ; MRR, Warszawa 2009 r.; http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Najnowszewydawnictwa.aspx
8.    Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Pentor Research International S.A., listopad 2007 r.; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/22ACE351-F940-4D6D-9E32-0344CCEF591A/43369/2.pdf
9.    Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – Raport końcowy, MRR, Warszawa, 30 lipca 2008 r. http://www.equal.gov.pl/Materialy+publikacje+ekspertyzy/

 

Poleca się również wykorzystanie następujących źródeł wiedzy:

 

Lista lektur 

  1. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. Irena E. Kotowska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009
  2. Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, K. Kędziora, K. Śmiszek, Warszawa 2008
  3. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, red. Anna Titkow, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003
  4. Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Gender Index, wyd. Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008

http://www.feminoteka.pl/downloads/molestowanie_broszura_internet.pdf

74/150/, ID=14512
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-02-17 15:55:39
Aktualizowany: 2012-02-07 09:54:03
Ilość odsłon: 42077
drukuj