PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konkurs na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710)

w ramach projektu systemowego pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ogłasza konkurs

dla podmiotów ubiegających się o wsparcie na realizację projektu
związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej

wyniki konkursu

1. O wsparcie na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej może ubiegać się podmiot, który:

 • prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • działa na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich,
 • posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny (adekwatny) do realizacji zaplanowanych w ramach projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej ilości kursów.
 • posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu, kursów szkoleniowych dla trenerów (w ramach, których uczestnicy zdobywali określone kompetencje trenerskie), rozumiane jako: zrealizowane co najmniej 5 kursów szkoleniowych o długości minimum 48 godzin szkoleniowych każdy dla jednej, minimum 8 osobowej grupy - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie Kursów trenerskich na poziomie podstawowym, natomiast - w przypadku ubieganie się o dofinansowanie Kursów trenerskich na poziomie zaawansowanym lub o dofinansowanie obydwu typów kursów - zrealizowane co najmniej 3 kursy szkoleniowe o długości minimum 96 godzin szkoleniowych każdy dla jednej, mininimum 8 osobowej grupy.
 • dysponuje personelem merytorycznym i administracyjnym co najmniej w liczbie i o kwalifikacjach określonych w pkt 2.2.2.10 oraz w pkt 2.2.2.11 Wytycznych dla Wnioskodawców.

2. Szczegółowe kryteria wyboru projektów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie, jak również formularz wniosku oraz wzór umowy określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej, które wraz z formularzem wniosku o udzielenie wsparcia oraz wzorem umowy znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.parp.gov.pl/konkursy.

3. Procedura składania ofert

 • Przygotowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
 • Wniosek należy złożyć w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz na nośniku elektronicznym (CD/DVD). Wszystkie egzemplarze złożonego wniosku powinny być identyczne.
 • Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie osobiście lub wysłać listem poleconym, lub pocztą kurierską. Na kopercie należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy, jego adres oraz adnotację: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej - Poddziałanie 2.2.2"
 • Wnioski przesłane w inny sposób (np.: faksem lub drogą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

4. Termin składania wniosków upływa z dniem 5 września 2008 roku godz. 16:00.

 • Wnioski, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.
 • Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

5. Wraz z Wnioskiem o udzielenie wsparcia na realizację projektu dotyczącego podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć:

 lista dokumentów

6. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków.

7. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

 

Uwaga, zmiana w dokumentacji konkursowej

 Dokumentacja konkursowa

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Spotkania informacyjne

 

164/166/168/183/, ID=4841
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-31 13:35:21
Aktualizowany: 2010-02-08 10:19:20
Ilość odsłon: 13715
drukuj