PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 2.2.1 III edycja konkursu grantów FGI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) zw. dalej rozporządzeniem POKL,

uruchamia nabór wniosków w konkursie na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację działań podejmowanych w wymiarze ponadregionalnym (na obszarze co najmniej dwóch województw) lub krajowym, w ramach następujących obszarów wsparcia:
1) Działania na rzecz wspierania przemysłów kreatywnych.
2) Działania na rzecz wypracowania modelu współpracy pomiędzy organizacjami otoczenia biznesu, podmiotami sektora prywatnego i publicznego, działającymi na rzecz promowania postaw przedsiębiorczych i rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez kreowanie i rozwój produktów sieciowych.
3) Wykorzystanie mentoringu / intermentoringu / coachingu w rozwoju przedsiębiorczości.

Szczegółowe opisy typów projektów oraz rodzajów działań objętych wsparciem zawarte zostały w Wytycznych dla Wnioskodawców pobierz plik (487kB).

Wsparciem objęte zostaną wyłącznie inicjatywy realizowane przez podmioty zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości, działające w partnerstwie, którego skład musi obejmować minimum następujących partnerów:

Partner 1 - pełniący rolę Lidera (Wnioskodawcy) – zaliczany zgodnie § 23a ust.1 rozporządzenia POKL do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

 • podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmiot działający na rzecz innowacyjności,
 • organizacja pracodawców i reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U nr 100, poz. 1080 z późn. zm.),
 • jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.),

  Lider (Wnioskodawca) jest stroną umowy o udzielenie wsparcia, która przyjmuje na siebie pełną prawną i finansową odpowiedzialność za realizację umowy.


Partner 2 - Jednostka Samorządu Terytorialnego (min. 1 JST) albo związek jednostek samorządu terytorialnego (min. 1 związek),

Partner 3 – pełniący rolę organizacji reprezentującej odbiorców wsparcia – min. 1 podmiot, zaliczany zgodnie z § 23a ust.2 rozporządzenia POKL do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • podmioty działające na rzecz innowacyjności,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615),
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.


Wartość projektów nie może być niższa niż 500.000 zł i nie może przekraczać 1.000.000 zł, co stanowi do 100% wydatków kwalifikowanych. W ramach trzeciej edycji konkursu przewidziano budżet w wysokości 11,27 mln zł, w tym 2 mln zł do wykorzystania w ramach ewentualnych postępowań odwoławczych.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów opisane w Regulaminie konkursu pobierz plik (250kB). Ocenie formalnej podlegać będą wszystkie wnioski złożone w terminie i w sposób określony poniżej.

Wniosek należy przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście pod adresem:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
w terminie do 18 lipca 2012 r., do godz. 16:30

UWAGA!

wydłużenie terminu naboru wniosków do 20 lipca br., godz. 16:30.

czytaj komunikat (link)

albo przez ePUAP zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 do Wytycznych dla Wnioskodawców pobierz plik (270kB).

Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę i godzinę rejestracji dokumentów w kancelarii PARP lub datę i godzinę wpływu wniosku na ePUAP.

Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w inny sposób niż określony powyżej (np. faksem, e-mailem), dostarczone pod inny adres niż wskazany powyżej oraz złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie pod adres e-mail: fgi@parp.gov.pl, najpóźniej do 11 lipca 2011 r. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej PARP.

Postępowanie odwoławcze
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Lider (Wnioskodawca) w ramach odwołania może wystąpić do PARP o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Odwołanie od wyników oceny składane jest na piśmie i musi wskazywać zarzuty odnośnie do prawidłowości przeprowadzonej oceny w zakresie procedury lub treści wniosku. Argumenty, które nie odnoszą się do wskazanych błędów w ocenie, nie będą brane pod uwagę.
Odwołanie od wyników oceny formalnej rozpatrywane jest w obszarze zgłoszonych zarzutów przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, wniosek zostaje przywrócony do konkursu na etapie oceny formalnej i podlega ponownej ocenie według ogólnych zasad oceny.
W przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia w zakresie wyniku oceny merytorycznej, odwołanie rozpatrywane jest w obszarze zgłoszonych zarzutów przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, wniosek o udzielenie wsparcia podlega ponownej ocenie merytorycznej na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie Konkursu.
Wnioski o udzielenie wsparcia przywrócone do konkursu w wyniku procedury odwoławczej od wyników oceny merytorycznej, które uzyskały punktację umożliwiającą rekomendowanie do udzielenia wsparcia, otrzymują wsparcie w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na ewentualne odwołania, do momentu wyczerpania środków rezerwy.

Od wyniku rozpatrzenia wystąpienia Wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie. Proces rozpatrywania odwołań nie wpływa na prowadzenie oceny innych wniosków ani na procedurę zawierania umów o udzielenie wsparcia wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia.


Pełna dokumentacja konkursowa (link)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

stopka PO KL

74/150/224/335/567/, ID=27579
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-18 13:24:24
Aktualizowany: 2012-07-18 16:07:23
Ilość odsłon: 48714
drukuj