PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2014-12-30 14:16:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż  mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne portalu www.inwestycjawkadry.pl, związane z planowanym na przełom I i II kwartału uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (więcej informacji tutaj: http://www.parp.gov.pl/rur), Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów POKL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od dnia 1 stycznia 2015 r.

74/150/220/312/313/, ID=44845
utworzony: 2014-12-01 08:37:25

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych. Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/220/312/313/, ID=44228
utworzony: 2014-11-24 14:09:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2014 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/220/312/313/, ID=44140
utworzony: 2014-10-01 13:45:05

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Pośrednicząca (IP) wyraziła zgodę na realokację środków w ramach Działania 2.1 POKL.

74/150/220/312/313/, ID=43145
utworzony: 2014-09-10 11:55:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Decyzją KOP wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

74/150/220/312/313/, ID=42675
utworzony: 2014-08-26 15:10:47

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Pośrednicząca (IP) wyraziła zgodę na realokację środków w ramach Działania 2.1 POKL.

74/150/220/312/313/, ID=42373
utworzony: 2014-07-24 15:27:41

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dzięki zgodzie Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość zawierania umów na realizację projektów znajdujących się na liście rankingowej do wysokości dostępnej alokacji, wg aktualnej wartości algorytmu L.

74/150/220/312/313/, ID=41825
utworzony: 2014-07-22 10:49:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 lipca 2014 roku zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny formalnej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania. Przedmiotowy wniosek nie został skierowany do oceny merytorycznej.

74/150/220/312/313/, ID=41752
utworzony: 2014-06-18 15:19:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 58 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S (1 z 59 wniosków mających podlegać ocenie merytorycznej ze względu na stwierdzone istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której został on odrzucony ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 16 wniosków o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=41253
utworzony: 2014-05-22 09:33:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014 opublikowała aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

74/150/220/312/313/, ID=40544
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL