PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.2 PO KL - projekty standardowe

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

ogłasza konkurs otwarty o nr

POKL/2.1.2/2010/S

Na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”

Dofinansowanie będzie udzielane na:

realizację ponadregionalnych projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 30 253 443 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców od wyników oceny.

Możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi do 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu nie może przekraczać 4 000 000 PLN. Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (505kB) dla Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).

 

Wnioski złożone w ramach okresu czterotygodniowego liczonego od poniedziałku pierwszego tygodnia do piątku czwartego tygodnia będą grupowane i oceniane przez Komisję Oceny Projektów, np. pierwszy okres przyjmowania wniosków liczony będzie od 17 maja do 11 czerwca 2010 r. Komisja Oceny Projektów zbierać się będzie raz na cztery tygodnie, nie później jednak niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danej grupy wniosków. Szczegóły dotyczące procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu zawarte są w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (505kB) dla Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Maksymalny czas przewidziany na ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu nie powinien przekroczyć 50 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podanie do publicznej wiadomości wyników dotyczących ww. oceny powinno nastąpić w ciągu 60  dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

 

Nabór wniosków rozpocznie się od 17 maja 2010 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do:

 • przekroczenia łącznej kwoty złożonych wniosków stanowiącej 200% środków alokowanych na dany rok budżetowy (pomniejszonych o 5-procentową rezerwę utworzoną z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze Projektodawców od wyników oceny)
 • wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu
 • 30 grudnia 2010 r.

 

Szczegółowy tryb prowadzenia naboru został określony w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (505kB)  dla Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie przygotowany w elektronicznej aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (link). Przez wersję elektroniczną rozumie się plik XML (ZIP_POKL). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach – co najmniej 1 oryginał + co najwyżej 1 kopia dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Dodatkowo należy dołączyć wniosek w formacie pliku pdf. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres PARP:

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:

 • być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL”,
 • zawierać pełną nazwę Projektodawcy i jego adres.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja konkursowa do Poddziałania 2.1.2 PO KL – projekty standardowe (link)

Procedura odwoławcza

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (022) 432 89 91-93 oraz 0 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

74/150/220/383/384/, ID=15419
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-30 09:42:37
Aktualizowany: 2011-03-21 10:22:26
Ilość odsłon: 13108
drukuj