PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa poddziałania 2.1.1 PO KL - studia podyplomowe

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw (pobierz plik)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20.06.2008 r. (pobierz plik)

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 19.12.2008 r. (pobierz plik)

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1 - Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu (pobierz plik)

Załącznik 2 - Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Załącznik 3 - sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej (pobierz plik)

Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Załącznik 5 - Wzór tabeli protestu (pobierz plik)

Załącznik 6 - Życiorys kierownika projektu (pobierz plik)

Załącznik 7 - Ramowy program studiów podyplomowych (pobierz plik)

Załącznik 8 - Oświadczenie o niespełnianiu przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie (pobierz plik)

Załącznik 9 - Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP (pobierz plik)

Załacznik 10 - Oświadczenie o sprzęcie (pobierz plik)

Załącznik 11 - Oświadczenia Projektodawcy/Partnerów o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie projektu 16.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 2 - Harmonogram płatności 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 3 - Metodologia wyliczania sankcji umownej 18.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 4 - Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 15.02.2010 r. (pobierz plik)

Zalącznik 10 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 16.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 11 - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności 16.03.2010 r. (pobierz plik)

stopka PO KL

74/150/218/281/, ID=7698
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-17 10:00:33
Aktualizowany: 2011-03-16 09:56:55
Ilość odsłon: 19492
drukuj