PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.1 PO KL - ogólnopolskie projekty otwarte w roku 2010

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) (pobierz plik)

ogłasza konkurs o nr

PO KL/2.1.1/2010/O

Na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”-

ogólnopolskie projekty otwarte

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do PARP przez projektodawców zainteresowanych konkursem PO KL/2.1.1/2010/O w sprawie rozumienia kryterium dostępu nr 8 w powyższym konkursie, PARP informuje, iż za niespełniające kryterium dostępu uznane zostaną te projekty, które:

1) będą skierowane do pracowników przedsiębiorstw niezależnie od poziomu i profilu ich wykształcenia i nie będą dotyczyły w 100% rozwoju umiejętności technicznych wskazanych w kryterium, a dotyczyć będą w części innych obszarów, takich jak np.: zarządzanie, finanse itp. lub tematy szkoleń o charakterze technicznym inne niż przewidziane brzmieniem kryterium

albo

2) będą skierowane do pracowników przedsiębiorstw posiadających wykształcenie techniczne i nie będą dotyczyły w 100% rozwoju umiejętności społecznych, a dotyczyć będą w części innych obszarów nie przewidzianych brzmieniem tego kryterium

albo

3) będą skierowane do pracowników przedsiębiorstw posiadających wykształcenie techniczne i nie będą dotyczyły w 100% rozwoju umiejętności technicznych lub społecznych, a dotyczyć będą w części innych obszarów nie przewidzianych brzmieniem tego kryterium

PARP pragnie również przypomnieć, iż zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 8 w konkursie PO KL/2.1.1/2010/O, za osoby posiadające wykształcenie techniczne uznane zostaną wyłącznie osoby, które ukończyły studia o profilu technicznym wskazanym w treści kryterium bądź szkoły średnie w obszarze zgodnym z profilem studiów wskazanym w kryterium.


Dofinansowanie będzie udzielane na:

ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Warunkiem uznania projektu za ogólnopolski jest zapewnienie udziału pracowników przedsiębiorstw lub przedsiębiorców z co najmniej 5 województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej 5 województwach.

O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorcy (W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
 2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 373.970.602 EUR

Wartość projektów nie może być niższa niż 400.000 PLN i nie może przekraczać 15.000.000 PLN.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 100 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców od wyników oceny.

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (pobierz plik) (492kB) dla ogólnopolskich projektów otwartych.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie projektu zawarty jest w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dla ogólnopolskich projektów otwartych  (pobierz plik) (492kB)

W zależności od liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, maksymalny czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu wyniesie od 74 do 101 dni roboczych od daty zamknięcia naboru projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie: od 31 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. do godziny 16:30

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PARP w dniach i godzinach pracy PARP (8.30-16.30). Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień złożenia wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP do godziny 16:30.

Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie przygotowany w elektronicznej aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (www.efs.gov.pl) (plik xml). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach – co najmniej 1 oryginał + co najwyżej 1 kopia dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Dodatkowo należy dołączyć wniosek w formacie pliku pdf. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres PARP:

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:

 • być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Ogólnopolski projekt otwarty”,
 • zawierać pełną nazwę Projektodawcy i jego adres.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

 

Procedura odwoławcza

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegółowe informacje o zasadach ww. konkursu znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem http://pokl.parp.gov.pl. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (022) 432 89 91-93 oraz 0 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

Pełna dokumentacja do poddziałania 2.1.1.POKL (link)

74/150/218/282/388/, ID=15575
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-12 09:52:51
Aktualizowany: 2011-01-27 11:48:57
Ilość odsłon: 60310
drukuj