PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.1 PO KL - ponadregionalne projekty zamknięte 2010 r.

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) (pobierz plik)

ogłasza konkurs o nr

POKL/2.1.1/2010/Z

Na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach"-

ponadregionalne projekty zamknięte

Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie  na:

ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm.

O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorcy (W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. - Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
 2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 373.970.602 EUR

Wartość projektów nie może być niższa niż 400.000 PLN i nie może przekraczać 15.000.000 PLN.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 10 mln PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców od wyników oceny.

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (pobierz plik) (555kB) dla ponadregionalnych projektów zamkniętych.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna);
  • kryteria strategiczne (ocena merytoryczna).

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie projektu zawarty jest w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dla ponadregionalnych projektów zamkniętych (pobierz plik) (555kB).

W zależności od liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, maksymalny czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu wyniesie od 74 do 101 dni roboczych od daty zamknięcia naboru projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie: od 6 maja 2010 r. do 7 czerwca 2010 r.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PARP w dniach i godzinach pracy PARP (8.30-16.30). Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień złożenia wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP do godziny 16:30.

Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie przygotowany w elektronicznej aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (link) (plik xml). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach - co najmniej 1 oryginał + co najwyżej 1 kopia dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Dodatkowo należy dołączyć wniosek w formacie pliku pdf. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres PARP:

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:

 • być opatrzona następującym sformułowaniem: "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Ponadregionalne projekty zamknięte",
 • zawierać pełną nazwę Projektodawcy i jego adres.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

 Procedura odwoławcza

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegółowe informacje o zasadach ww. konkursu znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem http://pokl.parp.gov.pl. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: (022) 432 89 91-93 oraz 0 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

Pełna dokumentacja do poddziałania 2.1.1.POKL (link)

74/150/218/269/387/, ID=15490
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-06 10:07:30
Aktualizowany: 2011-01-27 11:47:51
Ilość odsłon: 58882
drukuj