PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2010-03-26 16:34:38

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.03.2010 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w „Zasadach realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, w części dotyczącej wypełniania Załącznika 2 do wniosku o płatność, w przypadku projektów zamkniętych, (pkt 1.1, str. 5-6) wprowadzona zostaje następująca korekta

74/150/381/, ID=14975
utworzony: 2010-03-18 15:47:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich.

74/150/381/, ID=14884
utworzony: 2010-03-17 12:59:29

PARP informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL”.

74/150/381/, ID=33535
utworzony: 2010-02-19 13:00:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowane listy umów o dofinansowanie zawartych w 2009 oraz w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/381/, ID=33536
utworzony: 2010-01-08 12:58:21

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.

74/150/381/, ID=33534
utworzony: 2009-12-31 12:57:09

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, których źródłem są środki europejskie. Płatności będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego.

74/150/381/, ID=33533
utworzony: 2009-09-24 12:56:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 23 września 2009 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu PO KL/2.1.1/2009/Z, które zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP.

74/150/381/, ID=33532
utworzony: 2009-08-31 12:53:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje o publikacji następujących dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach POKL: wzoru umowy o dofinansowanie projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą oraz Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/381/, ID=33530
utworzony: 2008-07-16 12:54:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 15 lipca 2008 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2008, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL, przyjęto 473 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1.304.506.605,03 PLN, przy dostępnym budżecie na 2008 rok w wysokości 400 mln PLN (w tym 20 mln PLN rezerwy na poczet odwołań od wyników oceny).

74/150/381/, ID=33531
utworzony: 2008-04-22 12:48:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia materiały dotyczące spotkań informacyjnych na temat Poddziałania 2.1.1 "Rozwój Kapitału Ludzkiego w przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/381/, ID=33528
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj