PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-01-30 15:46:51

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 16 i 23 grudnia 2014r. oraz 9 stycznia 2015r. dotyczących konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za zgłoszone uwagi/komentarze.

 

74/150/381/, ID=45803
utworzony: 2015-01-26 15:23:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt zmodyfikowanego kryterium wiarygodności nr 5 Karty Podmiotu. Konsultowane kryterium dotyczy certyfikacji, akredytacji i standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez Podmioty ubiegające się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

74/150/381/, ID=45735
utworzony: 2015-01-09 14:48:07

W nawiązaniu do komunikatów z 16 i 23 grudnia 2014r. dotyczących konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych wraz z załącznikami pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim tym, którzy zgłaszając uwagi/komentarze oraz przedstawiając cenne propozycje przyczynili się do udoskonalenia treści ww. dokumentów.

74/150/381/, ID=45328
utworzony: 2014-12-30 14:13:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż  mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne portalu www.inwestycjawkadry.pl, związane z planowanym na przełom I i II kwartału uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (więcej informacji tutaj: http://www.parp.gov.pl/rur), Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów POKL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od dnia 1 stycznia 2015 r.

74/150/381/, ID=44830
utworzony: 2014-12-23 10:41:08

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 grudnia br. dotyczącego konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem i uruchomieniem Rejestru PARP zdecydowała o wydłużeniu terminu na zgłaszanie uwag do ww. dokumentu do dnia 8 stycznia 2015 r.

74/150/381/, ID=44692
utworzony: 2014-12-16 13:29:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych wraz z załącznikami. Regulamin RUR określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika będzie warunkiem koniecznym do korzystania z rejestru.

74/150/381/, ID=44586
utworzony: 2014-10-01 14:03:03

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Pośrednicząca (IP) wyraziła zgodę na realokację środków w ramach Działania 2.1 POKL.

74/150/381/, ID=43148
utworzony: 2014-09-10 12:00:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Decyzją KOP wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

74/150/381/, ID=42678
utworzony: 2014-08-26 14:59:16

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Pośrednicząca (IP) wyraziła zgodę na realokację środków w ramach Działania 2.1 POKL.

74/150/381/, ID=42369
utworzony: 2014-07-24 15:31:46

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dzięki zgodzie Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość zawierania umów na realizację projektów znajdujących się na liście rankingowej do wysokości dostępnej alokacji, wg aktualnej wartości algorytmu L.

74/150/381/, ID=41828
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj