PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zasady korzystania z dokumentów oraz danych
umieszczanych na stronie internetowej PARP

 

 1. Dokumenty programowe mają formę Wytycznych dla Wnioskodawców wraz z załącznikami. Wytyczne są oficjalnymi dokumentami PARP, które mogą być powielane przez użytkowników bez odrębnej zgody Agencji. Nie mogą być jednak modyfikowane w żadnej części, ponieważ stanowią integralną część realizowanych przez PARP programów. Wykorzystując powyższe dokumenty prosimy o podawanie:
  • źródła pochodzenia informacji - strony internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • daty ich pobrania ze stron www (stan na dzień: dd/mm/rrrr) ponieważ dokumenty są poddawane niezbędnym modyfikacjom
  • informacji, że aktualne informacje dostępne są pod adresem www.parp.gov.pl

   W przypadku wykorzystywania dokumentów programowych PARP do celów promocyjnych podmiotów komercyjnych lub instytucji działających nie dla zysku, treść materiałów firmowych nie może sugerować czytelnikowi, iż korzystanie z programów pomocowych jest uzależnione od pośrednictwa danej firmy lub instytucji, ani że firma/instytucja działa na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z PARP. 2. Cytowanie danych, wyników badań, analiz pobranych z witryny PARP powinno być opatrzone każdorazowo notą bibliograficzną według następującego wzoru: Raport z badania ".........." przeprowadzonego przez ........... w .......... roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa .........rok. http://www.parp.gov.pl


 3. Prezentacje oraz konspekty pobrane z witryny PARP powinny być udostępnione w pliku typu pdf w funkcji "tylko do odczytu" z podaniem nazwiska autora lub w przypadku braku autorów powinny być opatrzone napisem "copyright by PARP" lub "©PARP"


 4. Publikacje w wersji elektronicznej dostępne na stornach internetowych PARP mogą być wykorzystywane tylko do użytku indywidualnego. Utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), zwielokrotnienie poprzez druk, nagranie na płycie kompaktowej, dyskietce, wprowadzenie do obrotu, wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy jest niedozwolone bez podpisania umowy udzielenia licencji przez PARP.


 5. Logo Agencji jest znakiem zastrzeżonym i jego wykorzystywanie przez inne podmioty może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody PARP lub na podstawie odrębnych umów. Akredytowani wykonawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania logo Agencji w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych, mogą natomiast podawać informację, wg następującego wzoru " X jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare "nazwa programu" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości".
74/87/, ID=146
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-11 19:51:24
Aktualizowany: 2012-01-16 11:18:24
Ilość odsłon: 37012
drukuj