PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista rankingowa ofert

PARP przedstawia Listę rankingową ofert z podziałem na województwa wraz z punktacją oraz wstępną rekomendacją udzielenia wsparcia, złożonych do dnia 20 marca 2009 r. do godz. 16.30 w ramach II edycji konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w podziale na województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
  1. Ze względu na procedurę odwoławczą prezentowana Lista rankingowa ofert
    z podziałem na województwa wraz z punktacją oraz wstępną rekomendacją udzielenia wsparcia nie jest ostateczna i może ulec zmianie w wyniku uwzględnienia odwołania Wnioskodawcy od oceny Komisji Konkursowej.
  2. Uprzejmie przypominamy, że o zakwalifikowaniu ofert do udzielenia wsparcia na prowadzenie PK decyduje: uzyskana przez Wnioskodawcę pozycja na liście rankingowej, maksymalny limit lokalizacji określony dla danego województwa oraz maksymalna liczba PK dla miasta wojewódzkiego i powiatu, zgodnie z wykazem lokalizacji premiowanych dodatkowymi punktami zawartej w pkt 2.2 wytycznych oraz dysponowanie zespołem co najmniej dwóch konsultantów, którzy pozytywnie zdali test wstępny.
  3. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wynikach oceny złożonej przez niego oferty oraz o spełnianiu kryterium dysponowania zespołem co najmniej dwóch konsultantów, którzy pozytywnie zdali test wstępny.
  4. Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z procedury odwoławczej od oceny Komisji na podstawie § 30 ust 3, lit. a-e rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  5. Zgodnie z procedurą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonej przez Wnioskodawcę oferty, podmiot ubiegający się o wsparcie może wystąpić na piśmie do Agencji o ponowne rozpatrzenie oferty na prowadzenie PK. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie oferty powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny.
  6. Agencja ponownie rozpatruje ofertę w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpienia o ponowne rozpatrzenie oferty. Agencja ponownie rozpatrując ofertę jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.
  7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania podmiotu ubiegającego się o wsparcie, Agencja niezwłocznie dokonuje odpowiedniej korekty Listy rankingowej. Korekta Listy rankingowej polegać będzie na uszeregowaniu ofert według uzyskanej po ewentualnych odwołaniach punktacji i wskazaniu projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia zgodnie z zaplanowaną w konkursie liczbą PK w powiatach i województwie. Lista rankingowa ofert z podziałem na województwa wraz z punktacją po procedurze odwoławczej uwzględniająca dokonaną korektę zatwierdzana jest przez Prezesa PARP.
  8. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku konkursu. Lista rankingowa ofert z podziałem na województwa wraz z punktacją po procedurze odwoławczej zatwierdzona przez Prezesa PARP podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.


Lista rankingowa ofert z podziałem na województwa wraz z punktacją oraz wstępną rekomendacją udzielenia wsparcia (pobierz plik PDF).

Rozmieszczenie lokalizacji PK w II edycji konkursu (pobierz plik PDF)

stopka PO KL

74/150/224/293/, ID=8828
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-15 15:53:15
Aktualizowany: 2010-02-09 13:19:56
Ilość odsłon: 10897
drukuj