PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

II konkurs na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 ze zm.)

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

ogłasza

II KONKURS

dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcie na realizację projektu
związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej.

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 1. O wsparcie w ramach II konkursu na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej może ubiegać się podmiot, który:
  • prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek.
  • działa na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi spełniać powyższy warunek.
  • posiada kondycję finansową niezbędną do zapewnienia płynności finansowej projektu złożonego do niniejszego konkursu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, Partnerzy muszą spełniać powyższy warunek łącznie. Kondycja finansowa Wnioskodawcy wyliczana będzie w oparciu o badanie łącznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni rok obrotowy przy założeniu, że wartość projektu składanego do konkursu nie może przekroczyć 1,2 krotności sumy przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni rok obrotowy.
  • posiada potencjał techniczny niezbędny (adekwatny) do realizacji działań zaplanowanych w ramach złożonego do niniejszego konkursu projektu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, Partnerzy muszą spełniać powyższy warunek łącznie.
  • posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu, co najmniej 2 zakończonych projektów (każdy o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych) związanych z podnoszeniem i rozwojem kwalifikacji kadry szkoleniowej, w których zakres realizowanych działań zbliżony był do zakresu działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu złożonego do niniejszego konkursu. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, Partnerzy muszą spełniać powyższy warunek łącznie, czyli w przypadku, gdy jeden z Partnerów wykaże wymagane doświadczenie – warunek zostanie spełniony.
  • dysponuje personelem merytorycznym i innym co najmniej w liczbie i o kwalifikacjach określonych w pkt 2.2.2.10 oraz w pkt 2.2.2.11 Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej. W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, Partnerzy muszą spełniać powyższy warunek łącznie.

 2. Szczegółowe kryteria wyboru projektów oraz informacje nt. dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o udzielenie wsparcia zawarte są w Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej (II konkurs), które wraz z formularzem wniosku o udzielenie wsparcia oraz wzorem umowy znajdują się w dokumentacji konkursowej.

 3. Dokumentacja konkursowa (link)

 4. Procedura składania wniosków
  • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście (w godz. pracy PARP: 8:30-16:30), wysłać pocztą lub kurierem na adres:
  • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz w wersji elektronicznej (format PDF). Wszystkie egzemplarze złożonego wniosku powinny być tożsame.
  • Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej – Poddziałanie 2.2.2 PO KL  - II konkurs’’ oraz musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
  • Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem lub drogą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres, niż wskazany poniżej, nie będą rozpatrywane.
  • Wraz z Wnioskiem o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć:


 5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa


  Lista załączników do wniosku o udzielenie wsparcia (link)


 6. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 maja 2009 roku, o godz. 16:00. (decyduje data wpłynięcia wniosku do PARP)
  • Wnioski, które zostaną dostarczone po upływie tego terminu, niezależnie od daty stempla pocztowego, zostaną odrzucone.
  • Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku w wyznaczonym terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia związane z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.


 7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków.
 8. Informacje dotyczące wyników konkursu na każdym jego etapie będą publikowane na stronie internetowej PARP. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny wniosków znajdują się w Wytycznych dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej (II konkurs).Zadaj pytanie dotyczące dokumentacji konkursowej na adres: trenerzy_konkurs2@parp.gov.pl
 
 
 

 

stopka PO KL

74/150/227/296/, ID=8769
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-09 14:48:41
Aktualizowany: 2010-02-09 13:31:31
Ilość odsłon: 10676
drukuj