PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje podstawowe

logo PO KL

 

Plany działań


Plan działania na rok 2014-2015 (14.02.2014)

W dniu 14 lutego 2014 r. IZ PO KL zatwierdziła Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu II PO KL.

Plan działania na rok 2013 (11.07.2013)

W dniu 11 lipca 2013 r. IZ PO KL zatwierdziła Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu II PO KL po wprowadzonych zmianach m.in. w zakresie zapisów projektu o nr  UDA-POKL-02.01.03-00-002/08-00 oraz Działania 2.3 PO KL

Plan działania na rok 2013 (17.01.2013)

W dniu 17 stycznia 2013 r. IZ PO KL, działając na podstawie  uchwały nr 109 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 6 grudnia 2012 r., zatwierdziła  Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu II PO KL.

 

Spośród wszystkich obecnie realizowanych w Polsce programów, w ramach których udzielane jest wsparcie z Funduszy Europejskich Program Kapitał Ludzki (PO KL) w największym stopniu ukierunkowany jest na rozwój ludzi, wzrost ich aktywności zawodowej oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia społecznego. Do 2013 r. Polska może zainwestować 11,4 mld euro w rozwój kompetencji zawodowych swoich obywateli.
Z tej sumy niemal 1,3 mld euro zostanie wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej firm, jakość usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz sektor szkoleniowy, testowanie nowych rozwiązań systemowych oraz badanie trendów na rynku pracy.


Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
przedstawiamy harmonogram uruchomienia programów operacyjnych

 

Informacje o programie na stronach Portalu Funduszy Europejskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aktywnie uczestniczy w rozdysponowywaniu środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - przyznaje m.in dotacje na organizację szkoleń, prowadzi badania dotyczące rynku pracy i zapotrzebowania gospodarki na umiejętności kadr, promuje innowacyjność i dobre praktyki. Na realizację swoich działań dysponuje budżetem w wysokości ponad 0,6 mld euro.

PARP – jako instytucja wdrażająca priorytet II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” - odpowiada za realizację dwóch ogólnopolskich działań PO KL:

 • Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach
  1. Ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi (szkolenia zamknięte);
  2. Ponadregionalne projekty doradcze i szkolenia o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw;
  3. Studia podyplomowe adresowane do pracowników przedsiębiorstw,
  4. Projekty mające na celu wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowane przez reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców.

 • Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe
  1. Projekty systemowe, badawcze, promocyjne i szkoleniowo-doradcze,
  2. Projekty pilotażowe, które będą wynikały z prowadzonych badań i analiz,
  3. Projekty szkoleniowo-doradcze o charakterze ponadregionalnym dla przedsiębiorstw, służące wzrostowi adaptacyjności oraz podniesieniu kwalifikacji kadr, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji,
  • badanie trendów rozwojowych i zmian zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej służących lepszemu rozwojowi programów szkoleniowych,
  • działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym i upowszechniającym B+R oraz promocji osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców,
  • promocja, tworzenie, rozwój i aktualizacja programów szkoleń e-learningowych, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez promowanie wśród kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla budowy i realizacji strategii innowacyjnych,
  • opracowanie standardów działania wykorzystywanych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • profesjonalizacja funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi oraz promowanie idei doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach,
  • promocja nowych form i metod organizacji pracy, alternatywnych form zatrudnienia,
  • upowszechnianie planowania strategicznego, zarządzania informacją i wiedzą.
 •  

 • Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe
  • poprawy jakości usług świadczonych przez organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości:
  • wsparcia i rozwoju instytucji (oraz ich sieci) - świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (np. sieci KSU, w tym KSI) udzielających wsparcia finansowego – m.in. poprzez:,
   • rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych ww. instytucji oraz standardów świadczonych przez nie usług (m. in. informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, finansowych),
   • podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji,
   • nadzór nad procesem ich certyfikacji.
  • wsparcia systemu kompleksowych usług dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą,
  • poprawy jakości świadczonych usług szkoleniowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji szkoleniowych.
 • Celem działania jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe. Celem projektów zgłaszanych do dofinansowania jest zwiększenie dostępu do usług oferowanych przez instytucje działające na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podniesienie ich jakości.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu II PO KL - (06.07.2012)  (pobierz plik)

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu II PO KL - (01.06.2012)  (pobierz plik)

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu II PO KL - (27.12.2011)  (pobierz plik)

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu II PO KL - (01.07.2011)  (pobierz plik)

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu II PO KL - (19.01.2011)  (pobierz plik)

Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu II PO KL  (pobierz plik)

Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu II PO KL  (pobierz plik)

 

stopka PO KL

74/150/, ID=2719
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-01-25 11:34:55
Aktualizowany: 2014-06-27 12:11:52
Ilość odsłon: 3075791
drukuj